logo

วีซ่าเชงเก้นแบบใหม่ ??

กุมภาพันธ์ 25, 2020 | by Grandworld Holiday

หลังจากมีข่าวดีเรื่องระเบียบวีซ่าเชงเก้นแบบใหม่ ที่จะมีการอนุมัติแบบหลายปี (Multiple) หรือเรียกง่ายๆว่า ขอครั้งเดียวใช้ได้หลายปี ไม่ต้องขอซ้ำทุกครั้งที่เดินทาง ✈️ . ล่าสุด ? สถานฑูตยุโรปได้เริ่มอนุมัติวีซ่าเชงเก้นแบบหลายปี โดยมีระยะเวลานานสุดถึง 5 ปีเลยทีเดียวครับ ซึ่งจะอนุมัติ ✔️ ให้กับนักท่องเที่ยวที่มีประวัติดี สามารถแบ่งได้ดังนี้ครับ

✈️ ประเภท 1 ปี ? ต้องเคยได้รับอนุมัติวีซ่าเชงเก้นมาแล้วอย่างต่ำ 3 ครั้ง ? มีหลักฐานการเงินที่ดี

✈️ ประเภท 3 ปี ? เคยได้รับวีซ่าเชงเก้นประเภท 1 ปี ภายในรอบ 2 ปีล่าสุด

✈️ ประเภท 5 ปี ? เคยได้รับวีซ่าเชงเก้นประเภท 1 ปีมาแล้ว 2 ครั้ง หรือ ประเภท 3 ปีมาแล้ว 1 ครั้งภายในรอบ 3 ปีล่าสุด

โดยผู้ที่ถือวีซ่าเชงเก้นแบบหลายปี สามารถเดินทาง ? เข้า เฉพาะประเทศในกลุ่มเชงเก้น ทั้งหมด 26 ประเทศได้กี่ครั้งก็ได้

ภายในระยะเวลาตามประเภทที่ได้รับ ( 1 ปี, 3 ปี, และ 5 ปี) ซึ่งระยะเวลาเดินทางแต่ละครั้ง สามารถอยู่ได้ไม่เกิน 90 วัน ภายในระยะเวลา 6 เดือน (180 วัน) ครับ ? . ? รวมถึงมีการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมจากเดิม 60 ยูโร > 90 ยูโร และสามารถยื่นวีซ่าได้ล่วงหน้าจาก 3 เดือนเป็น 6 เดือนครับ ? . ทั้งนี้ทั้งนั้น การอนุมัติวีซาเชงเก้นก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสถานฑูตฯ ?‍⚖️ประเทศนั้นๆ

แต่ก็ถือว่าเป็นข่าวของคน เที่ยวยุโรป ที่ไม่ต้องขอวีซ่ากันบ่อยๆ ให้เหนื่อยอีกแล้วครับ ? . #ทัวร์ยุโรป กับแกรนด์เวิลด์ ฮอลิเดย์ เที่ยวยุโรปง่ายๆ ในราคาสุดคุ้ม

ทัวร์ยุโรป ราคาสุดคุ้ม เริ่มต้น 27,999 บาท

.ขอบคุณที่มา : เที่ยวทุกที่ myTravel
sticky